ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి స్కీమ్‌.. ఎలా చేరాలి

PM KISAN : ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి స్కీమ్‌.. ఎలా చేరాలి, అర్హతలు, ప్రయోజనాలు తెలుసుకోండి

కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నదాతల కోసం పీఎం కిసాన్ స్కీమ్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీమ్ కింద అర్హత కలిగిన రైతులకు ప్రతి ఏడాది రూ.…