ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాన్ ధన్

PM-SYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan) ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాన్ ధన్ : చేరితే నెల నెలా రూ.3 వేల పెన్షన్.. పథకం పూర్తి వివరాలు!

ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాన్ ధన్ : చేరితే నెల నెలా రూ. 3000 వేల పెన్షన్.. పథకం పూర్తి వివరాలు!..... కేంద్ర ప్రభుత్వ…