రూ.2 డిపాజిట్ చేయండి.. రూ.36 వేలు పొందండి

Today Update : రూ.2 డిపాజిట్ చేయండి.. రూ.36 వేలు పొందండి

రూ.2 డిపాజిట్ చేయండి.. రూ.36 వేలు పొందండి ఉద్యోగులు మాదిరిగానే రోజువారీ కూలీలు కూడా వయసు పైబడిన తర్వాత, కేంద్ర ప్రభుత…